องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลชุมพร งานบุญผะเหวด
เทศบาลตำบลชุมพร ประเพณีวันสงกรานต์
เทศบาลตำบลชุมพร งานประเพณีลอยกระทง
เทศบาลตำบลชุมพร ประเพณีบุญบั้งไฟ