องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเชียงขวัญ หาดน้ำชี (ชีหลง)
อบต.พระเจ้า วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ
อบต.พระธาตุ โครงการฝายร้อยเอ็ด
อบต.พลับพลา แพริมชีรีสอร์ท
อบต.พลับพลา โนเนมรีสอร์ท