องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เทอดไทย วัดศรีฐาน
อบต.เทอดไทย วัดป่าโนนสวรรค์
อบต.บึงงาม วัดดอนเกลือ
อบต.มะบ้า วัดบ้านท่าสะแบง
อบต.มะบ้า วัดป่าโนนเดื่อ
อบต.มะบ้า ศูนย์การเรียนรู้ OTPO ต้นแบบบ้านหวายหลึม