องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วัดกลางพระอารามหลวง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หอเจ้าบ้าน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองฟ้าแดดสงยาง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สวนสาธารณแก่งดอนกลาง
เทศบาลตำบลนาจารย์ สิมวัดอุดมประชาราษฎร์
เทศบาลตำบลหนองสอ สวนสะออน
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
เทศบาลตำบลลำคลอง เขื่อนลำปาว
เทศบาลตำบลลำคลอง หาดดอกเกด
เทศบาลตำบลลำคลอง ผันน้ำ
เทศบาลตำบลลำคลอง เรือโบราณ
เทศบาลตำบลภูดิน บ้านพักเรือนแพ
เทศบาลตำบลภูดิน สวนสัตว์เปิดวัดสว่างอัมพวัน และเป็นเส้นทางสู่อุทยานไดโนเสาร์
เทศบาลตำบลภูปอ พระพุทธไสยาสน์ภูปอ
เทศบาลตำบลภูปอ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้งน้อย
เทศบาลตำบลภูปอ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เทศบาลตำบลโพนทอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน
เทศบาลตำบลไผ่ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลไผ่ ศูนย์พึ่งตนเอง
เทศบาลตำบลไผ่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
เทศบาลตำบลหลุบ วัดป่าพุทธมงคล
เทศบาลตำบลเชียงเครือ หนองขุมดิน
เทศบาลตำบลกลางหมื่น วัดปฐมปฏิมากร
เทศบาลตำบลเหนือ งานแข่งเรือยาวปลอดเหล้า เทศบาลตำบลเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เทศบาลตำบลเหนือ งานประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าว
เทศบาลตำบลเหนือ งานประเพณีบุญบั้งไฟ
เทศบาลตำบลขมิ้น วัดป่าช้างแก้ว
อบต.หนองกุง 1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนมะม่วงนอกฤดูกาล