องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลร่องคำ พระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณ
เทศบาลตำบลร่องคำ มลทปวัดสว่างใต้
เทศบาลตำบลร่องคำ สวนสาธารณะหนองยางดอนปู่ตา
อบต.เหล่าอ้อย พระใหญ่วัดป่าสันติธรรม
อบต.สามัคคี วัดอุมังคละนาเรียง