องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.คุ้มเก่า อูโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์
อบต.คุ้มเก่า ฝายลำพะยังภูมิพัฒน์
เทศบาลตำบลสงเปลือย วัดวังคำ
อบต.หนองผือ น้ำตกตาดทอง