องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลยางตลาด สิม (อุโบสถ)
เทศบาลตำบลยางตลาด สวนสาธารณะหนองหมาจอก
เทศบาลตำบลยางตลาด ศาลปู่เจ้าคันธนาม
เทศบาลตำบลโคกศรี สวนสาธารณะหน้าวัดโพธิ์ชัยโคกศรี
เทศบาลตำบลโคกศรี แหล่งท่องเที่ยวหนองฮี
เทศบาลตำบลโคกศรี