องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว อ่างเก็บน้ำวังลิ้นฟ้า
อบต.กุดโดน ตลาดลานค้าโสกหินขาว
อบต.คำใหญ่ 0
อบต.ทรายทอง วัดศรีนวลทรายทอง
อบต.โนนสะอาด ดอนปู่ตา