องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคำบง อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด
อบต.ไค้นุ่น -
อบต.นิคมห้วยผึ้ง อ่างห้วยฝา