องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.คำสร้างเที่ยง จุดชมวิวเขื่อนลำปาวตอนบน
อบต.คำสร้างเที่ยง อ่างเก็บน้ำฮ่องคำแดง
อบต.คำสร้างเที่ยง ป่าสาธารณะฮ่องคำแดง
อบต.คำสร้างเที่ยง เขื่อนลำปาวตอนบน
อบต.สำราญ ผาขาม
อบต.สำราญ ผานกติดตี่
อบต.สำราญ อ่างเก็บน้ำลำพันชาด
อบต.สำราญ ลานดอกกระเจียว
อบต.สำราญใต้ สวนป่าวัดอการิโก
อบต.หนองช้าง หนองแก่นทรายดูนกเป็ดน้ำ
อบต.หนองช้าง งานประเพณีบุญบั้งไฟ
อบต.หนองช้าง การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการท่อผ้าไหมแพรวา