องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา บึงขยอง
อบต.โนนศิลาเลิง โรงสีข้าวพระราชทานฯ