องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.สกลนคร ศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม
อบจ.สกลนคร วัดป่าภูริทัตตถิราวาสหรือวัดป่าบ้านหนองผือ
อบจ.สกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
อบจ.สกลนคร วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หรือวัดถ้ำพวง และพิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม
อบจ.สกลนคร อุทยานแห่งชาติภูพาน
อบจ.สกลนคร หนองหาร
อบจ.สกลนคร พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
อบจ.สกลนคร ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ผาผักหวาน
อบจ.สกลนคร หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค)
อบจ.สกลนคร ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล
อบจ.สกลนคร สะพานขอม หรือ สะพานหิน
อบจ.สกลนคร อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
อบจ.สกลนคร อุทยานแห่งชาติภูผายล
อบจ.สกลนคร แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (โฮมสเตย์) บ้านท่าวัด
อบจ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์ภูพาน
อบจ.สกลนคร โค้งปิ้งงู
อบจ.สกลนคร วัดถ้ำผาแด่น
เทศบาลนครสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เทศบาลนครสกลนคร ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
เทศบาลนครสกลนคร พระธาตุดุม
เทศบาลนครสกลนคร หนองหาร
เทศบาลนครสกลนคร สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สวนแม่-สวนลูก)สกลนคร
เทศบาลนครสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม
เทศบาลนครสกลนคร ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง
เทศบาลนครสกลนคร พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เทศบาลนครสกลนคร ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
เทศบาลนครสกลนคร เจดีย์พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร
เทศบาลนครสกลนคร พิพิธภัณฑ์ภูพาน
เทศบาลตำบลหนองลาด หนองลาด
เทศบาลตำบลหนองลาด หนองเบน
เทศบาลตำบลท่าแร่ จุดชมวิวตะวันรอนที่หนองหาร
เทศบาลตำบลท่าแร่ โบสถ์คริสต์
เทศบาลตำบลท่าแร่ บ้านเก่าโบราณ
เทศบาลตำบลเชียงเครือ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
เทศบาลตำบลเชียงเครือ วัดพระพุทธไสยาราม
เทศบาลตำบลเชียงเครือ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง พิพิธภัณฑ์สมัยทวารวดี
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าวัด
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน หลวงพ่อองค์แสนสิงหราขมุนี
เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ -
อบต.ขมิ้น น้ำตกปรีชาสุขสันต์
อบต.ขมิ้น คลองส่งนำเขื่อชลประทาน
อบต.ขมิ้น โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.ดงมะไฟ เรือขุดโบราณ
อบต.ดงมะไฟ ภูผาแด่น
อบต.ดงมะไฟ วัดถ้ำผาแด่น
อบต.ดงมะไฟ วัดสอนประชาราม
อบต.ดงมะไฟ อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ
อบต.ห้วยยาง น้ำตกคำหอม
อบต.ห้วยยาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.ห้วยยาง ถ้ำเสรีไทย
อบต.ห้วยยาง ผาเจื่อน
อบต.ห้วยยาง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
อบต.ดงชน ประเพณีก่อเจย์ดีทราย
อบต.โนนหอม แก่งตาละปัด
อบต.โนนหอม แหล่งผลิตโคขุนโพนยางคำ
อบต.โนนหอม โฮมสเตย์ถิ่นภูไท
อบต.โนนหอม หนองฮาก (มิ.ย.55)
อบต.โนนหอม วัฒนธรรมถิ่นภูไท
อบต.พังขว้าง วัดภูดานฮัง
อบต.พังขว้าง น้ำตกคำหมากไฟ