องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้
อบต.นาเพียง บ่อสะอือ
อบต.นาเพียง อ่างเก็บน้ำซ่งเต่า
อบต.โพธิไพศาล แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทโส้
อบต.โพธิไพศาล ล่องแพอ่างเก็บนำ้ห้วยหินชะแนนใหญ่
อบต.กุสุมาลย์ ป่าดอกกระเจียว
อบต.กุสุมาลย์ วัดศรีชมพู
อบต.กุสุมาลย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย
อบต.กุสุมาลย์ อ่างเก็บน้ำห้วยสะเภอ
อบต.กุสุมาลย์ วัดพระสุทธิวงศ์
อบต.กุสุมาลย์ อ่างเก็บน้ำห้วยแดง
อบต.กุสุมาลย์ วัดโนนสะอาด