องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม(วัดหลวงปุ่เจียม)
เทศบาลตำบลกุดไห วัดป่าคูณคำวิปัสสนา (พระนอนใหญ่)
เทศบาลตำบลกุดไห อ่างเก็บน้ำห้วยกะเฌอ
เทศบาลตำบลกุดแฮด เหวหำหด
เทศบาลตำบลกุดแฮด แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมคราม
เทศบาลตำบลนาม่อง แหล่งผลิตข้าวฮาง
เทศบาลตำบลนาม่อง ภูถ้ำพระ
เทศบาลตำบลนาม่อง ผ้าย้อมคราม