องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบัวสว่าง วัดคำประมง
เทศบาลตำบลพรรณานิคม พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น-อาจาโร
เทศบาลตำบลไร่ วัดถ้ำขาม
เทศบาลตำบลไร่ วัดอาจาโรรังสี
อบต.เชิงชุม อ่างเก็บนำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.เชิงชุม วัดท่าวังหิน
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ วัดพระธาตุภูเพ็ก
เทศบาลตำบลพรรณานคร พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น-อาจาโร