องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองแวง วัดป่าโป่งลิง
เทศบาลตำบลวานรนิวาส พระพุทธมิ่งขวัญเมืองวานรนิวาสประชาราษฎรักษา
เทศบาลตำบลวานรนิวาส หลวงพ่อตะเคียนทอง
เทศบาลตำบลกุดเรือคำ วัดเรือคำ
อบต.เดื่อศรีคันไชย หนองบัวรวม
อบต.ศรีวิชัย สถานที่ท่องเที่ยวหนองเลิง
เทศบาลตำบลคูสะคาม อ่างเก็บน้ำห้วยซวง