องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลส่องดาว น้ำตกเก้าชั้น
เทศบาลตำบลส่องดาว พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม
เทศบาลตำบลส่องดาว สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
เทศบาลตำบลท่าศิลา ป่าหินดานมันปลา
เทศบาลตำบลท่าศิลา ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์
เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง อ่างเก็บนำบ้านหนองกุง
เทศบาลตำบลปทุมวาปี โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านทรายทอง(โครงการในพระราชดำริ)
เทศบาลตำบลปทุมวาปี วัดถ้ำเป็ด
เทศบาลตำบลปทุมวาปี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
เทศบาลตำบลปทุมวาปี น้ำตกเก้าชั้น
เทศบาลตำบลปทุมวาปี โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง
เทศบาลตำบลปทุมวาปี วัดถ้ำพวง(วัดอภัยดำรงธรรม)