องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เต่างอย พญาเต่างอย
อบต.เต่างอย ประเพณีไหลเรือไฟ
อบต.จันทร์เพ็ญ อุทยานแห่งชาติภูผายล
อบต.บึงทวาย ต้นยางยักษ์หลายร้อยปี