องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ สวนสาธารณะหนองทุ่งมน
อบต.เจริญศิลป์ วัดป่าเชตะวัน
อบต.เจริญศิลป์ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
อบต.เจริญศิลป์ วัดศรีสุข
อบต.เจริญศิลป์ วัดป่าโนนแสนคำ