องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลน้ำก่ำ หาดแห่
เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ถ้ำสาวไหม
เทศบาลตำบลฝั่งแดง ล่องแพหนองหวาย
เทศบาลตำบลธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
เทศบาลตำบลธาตุพนม เขื่อนริมฝั่งโขง
เทศบาลตำบลธาตุพนม ถนนสายวัฒนธรรมเมืองพนม
เทศบาลตำบลธาตุพนม วัดหัวเวียงรังษี
เทศบาลตำบลนาหนาด วัด
เทศบาลตำบลนาหนาด วัด
เทศบาลตำบลนาหนาด วัด
เทศบาลตำบลนาหนาด วัด
เทศบาลตำบลนาหนาด วัด
เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงคราม
เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ประตูระบายน้ำธรนิศนฤมิต
เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ กลุ่มเลี้ยงกบบ้านดอนแดง
อบต.ดอนนางหงส์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.ดอนนางหงส์ วัดมรุกขนคร
อบต.ดอนนางหงส์ วัดดอนนางหงส์
อบต.ดอนนางหงส์ วัดหนองสะโน
อบต.ดอนนางหงส์ แม่น้ำโขง
อบต.พระกลางทุ่ง หาดทรายทอง
อบต.พระกลางทุ่ง พิพิธภัณฑ์อาจารย์บัว เตมิโย
อบต.อุ่มเหม้า แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าข่า บ้านโสกแมว