องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาแก วัดธาตุศรีคุณ
เทศบาลตำบลนาแก ศาลหลักเมือง
เทศบาลตำบลพระซอง วัดหลวงพ่อพระซอง
อบต.ก้านเหลือง อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง
อบต.ก้านเหลือง อ่างเก็บน้ำห้วยวังแปว
อบต.ก้านเหลือง อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ
อบต.ก้านเหลือง ถ้ำตาทราย
อบต.ก้านเหลือง โบราณสถานวัดกุดซง
อบต.นาคู่ วัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภา
อบต.สีชมพู วัดถ้ำช้าง
อบต.หนองบ่อ อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ
อบต.หนองบ่อ อ่างเก็บน้ำห้วยโท
อบต.หนองบ่อ ผาเป้า - ผาแดง
อบต.นาแก อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ
อบต.นาแก วัดธรรมบรรพต (วัดถ้ำพระเวส) ธ.
อบต.นาแก วัดภูพานอุดมธรรม
อบต.บ้านแก้ง วัดถ้ำพระธาตุโพธิ์ทอง
อบต.บ้านแก้ง วัดภูถ้ำพระ
อบต.บ้านแก้ง วัดป่าสันติการาม
อบต.บ้านแก้ง ถ้ำดอยสวรรค์
อบต.บ้านแก้ง แก่งน้ำแสบ
อบต.พิมาน อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย
อบต.พุ่มแก น้ำตกแก่งสูง
อบต.พุ่มแก วัดส้างพระอินทร์
อบต.พุ่มแก อ่างเก็บน้ำถ้ำต่าง
อบต.หนองสังข์ งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชาวไทยกะเลิง
อบต.หนองสังข์ ดอนตาทอง