องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เหล่าพัฒนา นวัตวิธีหนองโดก
เทศบาลตำบลท่าเรือ ศูนย์หัตถกรรมบ้านนาซ่อม
เทศบาลตำบลท่าเรือ ศูนย์หัตถกรรมบ้านท่าเรือ
อบต.นางัว วัดป่าศรีอูนวนาราม
อบต.นางัว วัดศรีชมภู