องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ พระธาตุโพนสวรรค์
อบต.โพนสวรรค์ วัดพระธาตุจำปา
อบต.นาใน วัดป่าพัฒนาจิต