องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก หาดหินวัดเวินไชยมงคล
เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อุทยานสมเด็จย่า(ฐานวรพัฒน์)
เทศบาลตำบลดอนตาล หลวงปู่ทวด
เทศบาลตำบลดอนตาล โบสถ์โบราณ
เทศบาลตำบลดอนตาล ศาลเจ้าปู่ดอนตาล
เทศบาลตำบลดอนตาล กลองโบราณ
เทศบาลตำบลดอนตาล เขื่อนริมแม่นำ้โขง
อบต.บ้านบาก ภูดานยาว
อบต.บ้านบาก ภูสระดอกบัว
อบต.ป่าไร่ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อบต.เหล่าหมี ห้วยช้างชน
อบต.เหล่าหมี ภูผาด่าง
อบต.นาละเม็ง วัดภูถ้ำพระ
อบต.นาละเม็ง ภูถ้ำพระ
อบต.โพธิ์ไทร หมู่บ้านเชิงอนุรักษ์