องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ วัดป่าวิเวก
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ วัดพระศรีมหาโพธิ์
เทศบาลตำบลชะโนด หาดพาลุกา
เทศบาลตำบลชะโนด วัดมโนภิรมย์
เทศบาลตำบลชะโนด หาดมโนภิรมย์
เทศบาลตำบลชะโนด อนุสรณ์สถาน
อบต.ป่งขามดงหมู โบสต์คริสต์วัดสองคอน
อบต.ป่งขามดงหมู แก่งกะเบา