องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม วัดเจียง
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม วัดพระธาตุช่างเคิ่ง
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองแจ๋ม
เทศบาลตำบลท่าผา วัดป่าแดด
เทศบาลตำบลท่าผา วัดยางหลวง
อบต.ช่างเคิ่ง ศูนย์หัตถกรรมผ้าตีนจกท้องฝาย
อบต.ช่างเคิ่ง นาขั้นบันได
อบต.ช่างเคิ่ง นำออกฮู
อบต.ช่างเคิ่ง โบสถ์กลางน้ำวัดพุทธเอ้น
อบต.บ้านทับ ผ้าตีนจกบ้านสองธาร
อบต.บ้านทับ มหัศจรรย์หินซ้อนขี้มูกน้อย
อบต.กองแขก น้ำตกแม่คงคา
อบต.กองแขก ล่องแพน้ำแจ่ม
อบต.กองแขก วัดกองแขกเหนือ
อบต.กองแขก สวนป่าแม่แจ่ม
อบต.กองแขก น้ำพุร้อนเทพพนม
อบต.ปางหินฝน จุดชมวิวบนดอยแก้ว
อบต.แม่นาจร โครงการหลวงแม่แฮเหนือ
อบต.แม่นาจร ล่องแพน้ำแจ่ม
อบต.แม่นาจร สถานีวิจัยเกษตรหลวงแม่จอนหลวง
อบต.แม่ศึก นาขั้นบันได พระเจ้าตนหลวง ผาสะกาบ บ้านกองกาน
อบต.แม่ศึก หมู่บ้านเลี้ยงช้าง ห้วยผักกูด หมูที่ 12
อบต.แม่ศึก ดอยพะตีโด่