องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเชียงดาว วังมัจฉา
เทศบาลตำบลเชียงดาว ถนนคนเดินเชียงดาว
เทศบาลตำบลเมืองงาย พระสถูปเจดีย์สมพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
เทศบาลตำบลเมืองนะ น้ำตกศรีสังวาลย์
เทศบาลตำบลเมืองนะ บ่อน้ำร้อนโป่งอาง
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อุทยานแห่งชาติดอยค้ำฟ้า
เทศบาลตำบลปิงโค้ง ตลาดขายสินค้าบ้านห้วยลึก
เทศบาลตำบลปิงโค้ง น้ำพุร้อนกลางแม่น้ำปิง
เทศบาลตำบลปิงโค้ง โครงการหลวงห้วยลึก
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พระธาตุปู่ก่ำ
เทศบาลตำบลแม่นะ Home Stay แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อบต.เชียงดาว น้ำพุร้อนยางปู่โต๊ะ
อบต.เชียงดาว ดอยหลวงเชียงดาว
อบต.เชียงดาว ถ้ำเชียงดาว
อบต.เชียงดาว ป่าเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง บ้านหัวทุ่ง
อบต.เชียงดาว แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาวัดอินทาราม
อบต.เมืองคอง ล่องแพไม้ไผ่
อบต.เมืองคอง ถ้ำขี้หมี
อบต.เมืองคอง พระธาตุนามเมือง (น้ำบ่อทิพย์)
อบต.เมืองคอง น้ำตกถ้ำเอาะ
อบต.เมืองคอง ม่อนเหลี่ยมทะเลหมอก
อบต.เมืองคอง ถ้ำห้วยงู