องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเชียงดาว วังมัจฉา
เทศบาลตำบลเชียงดาว ถนนคนเดินเชียงดาว
เทศบาลตำบลเมืองงาย บ้านสวนชมดอย
เทศบาลตำบลเมืองงาย เชียงดาวไพรเวซี่
เทศบาลตำบลเมืองงาย เชียงดาวอินเลิฟ
เทศบาลตำบลเมืองงาย บ้านสวนยายลี
เทศบาลตำบลเมืองงาย ริมดอยรีสอร์ท
เทศบาลตำบลเมืองงาย พระสถูปเจดีย์สมพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
เทศบาลตำบลเมืองนะ บ่อน้ำร้อนโป่งอาง
เทศบาลตำบลเมืองนะ น้ำตกศรีสังวาลย์
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อุทยานแห่งชาติดอยค้ำฟ้า
เทศบาลตำบลปิงโค้ง ตลาดขายสินค้าบ้านห้วยลึก
เทศบาลตำบลปิงโค้ง