องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า วัดอุดมมงคล
เทศบาลตำบลเวียงฝาง วัดจองออก(วัดจองแป้น)
เทศบาลตำบลเวียงฝาง วัดจองตก(วัดต้นรุง)
เทศบาลตำบลเวียงฝาง อนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง
เทศบาลตำบลเวียงฝาง อุโบสถไม้สักทอง วัดเจดีย์งาม
เทศบาลตำบลสันทราย วัดศรีบุญเรือง
เทศบาลตำบลสันทราย วัดนันทาราม
เทศบาลตำบลสันทราย ไหว้พระ 9 วัดตำบลสันทราย
เทศบาลตำบลสันทราย วัดศรีมงคล
เทศบาลตำบลสันทราย แหล่งผลิตน้ำมันตำบลสันทราย
อบต.ม่อนปิ่น น้ำรู
อบต.ม่อนปิ่น หมู่บ้านขอบด้ง-นอแล
อบต.ม่อนปิ่น วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ
อบต.ม่อนปิ่น สวนส้มธนาธร
อบต.ม่อนปิ่น เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว
เทศบาลตำบลแม่ข่า วัดดงพระเจ้า
เทศบาลตำบลแม่ข่า วัดเวียงไชยปราการ
อบต.แม่งอน โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
อบต.แม่งอน พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
อบต.แม่งอน ศาลเจ้าแม่กวนอิม
อบต.เวียง ถ้ำห้วยบอน
อบต.เวียง น้ำตกห้วยเฮี่ยน
อบต.เวียง อ่างเก็บน้ำห้วยบอน
อบต.เวียง หนองหมุ้น
อบต.โป่งน้ำร้อน อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง
อบต.แม่คะ พิพิธภัณฑ์ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม
อบต.แม่คะ ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
อบต.แม่คะ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
อบต.แม่คะ หนองป่าแดง
อบต.แม่สูน หนองสามแจ่ง