องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า วัดอุดมมงคล
เทศบาลตำบลเวียงฝาง วัดจองออก(วัดจองแป้น)
เทศบาลตำบลเวียงฝาง วัดจองตก(วัดต้นรุง)
เทศบาลตำบลเวียงฝาง อนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง
เทศบาลตำบลเวียงฝาง อุโบสถไม้สักทอง วัดเจดีย์งาม
เทศบาลตำบลสันทราย วัดศรีบุญเรือง
เทศบาลตำบลสันทราย วัดนันทาราม
เทศบาลตำบลสันทราย ไหว้พระ 9 วัดตำบลสันทราย
เทศบาลตำบลสันทราย วัดศรีมงคล
เทศบาลตำบลสันทราย แหล่งผลิตน้ำมันตำบลสันทราย
อบต.ม่อนปิ่น น้ำรู
อบต.ม่อนปิ่น หมู่บ้านขอบด้ง-นอแล
อบต.ม่อนปิ่น วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ
อบต.ม่อนปิ่น สวนส้มธนาธร
อบต.ม่อนปิ่น เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว
เทศบาลตำบลแม่ข่า วัดดงพระเจ้า
เทศบาลตำบลแม่ข่า วัดเวียงไชยปราการ
อบต.แม่งอน โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
อบต.แม่งอน พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
อบต.แม่งอน ศาลเจ้าแม่กวนอิม
อบต.เวียง ถ้ำห้วยบอน
อบต.เวียง น้ำตกห้วยเฮี่ยน
อบต.เวียง อ่างเก็บน้ำห้วยบอน
อบต.เวียง หนองหมุ้น
อบต.โป่งน้ำร้อน อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง
อบต.แม่คะ พิพิธภัณฑ์ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม
อบต.แม่คะ ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
อบต.แม่คะ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
อบต.แม่คะ หนองป่าแดง
อบต.แม่สูน หนองสามแจ่ง
อบต.แม่สูน แหล่งผลิตน้ำมันแม่สูน
อบต.แม่สูน น้ำตกโป่งน้ำดัง
อบต.แม่สูน วัดพระธาาตุทันใจ
อบต.แม่สูน หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ
อบต.แม่สูน พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช