องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่อาย วัดแม่อายหลวง
เทศบาลตำบลแม่อาย วัดพระธาตุปู่แช่
เทศบาลตำบลแม่อาย วัดพระธาตุดงส้มสุก
เทศบาลตำบลแม่อาย อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา
อบต.ท่าตอน ประเพณีลอยกระทง
อบต.ท่าตอน การล่อแพ
อบต.ท่าตอน วัดป่าแก้ว
อบต.ท่าตอน ประเพณีลอยพระอุปคุต
อบต.ท่าตอน สวนธรรมโกศล
อบต.ท่าตอน บ้านใหม่พัฒนา (นานาเผ่า)
อบต.ท่าตอน สวนส้มธนาธร
อบต.ท่าตอน บ้านะผ่า ชน 3 เผ่า
อบต.ท่าตอน อาคารสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ
อบต.ท่าตอน ประเพณีโล้ชิงช้า
อบต.ท่าตอน พิธีผูกข้อมือ (ปีละ ๑ ครั้ง)
อบต.ท่าตอน น้ำพุร้อนมะลิกา
อบต.ท่าตอน ประเพณีกินวอ
อบต.ท่าตอน โครงการหลวงหมอกจ๋าม
อบต.ท่าตอน ไร่สตรอเบอรี่ อุ๊งอิ๊ง
อบต.ท่าตอน วัดท่าตอนพระอารามหลวง
อบต.ท่าตอน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม
อบต.ท่าตอน ท่าเรือ ท่าตอน(ล่อเรือ)
อบต.ท่าตอน ประั้เพณีปอยเทียน
อบต.ท่าตอน วัดใหม่หมอกจ๋าม
อบต.ท่าตอน อ่างเก็บน้ำห้วยปู
อบต.ท่าตอน ประเพณีสงกรานต
อบต.ท่าตอน ประเพณีบวชลูกแก้ว
อบต.แม่นาวาง อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
อบต.แม่นาวาง วัดพระธาตุสบฝาง
อบต.แม่สาว ดอยฟ้าห่มปก
อบต.แม่สาว น้ำตกป่าหมื่น
อบต.บ้านหลวง ป่าพลวง
อบต.บ้านหลวง น้ำตกแม่วังน้อย
อบต.ดอยลาง ชมดอกซากุระ
อบต.ดอยลาง น้ำตกตาดหมอก
อบต.ดอยลาง น้ำตกตาดเหมย
อบต.ดอยลาง น้ำตกนามะอื้น
อบต.ดอยลาง พระธาตุดอยลาง
อบต.ดอยลาง น้ำตกจะนะ
อบต.ดอยลาง น้้ำตกแม่กึม
อบต.ดอยลาง ดอยฟ้าห่มปก
อบต.ดอยลาง พระบรมธาตุดอยเวียงลาง
อบต.ดอยลาง น้ำตกตาดหลวง
อบต.สันต้นหมื้อ เรือโบราณวัดสันตันหมื้อ
อบต.สันต้นหมื้อ หนองก๊อดหญ้าไชร
อบต.สันต้นหมื้อ หนองศรีโขง