องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ศาลหลักเมืองพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง วัดดอยแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง น้ำพุร้อนโป่งบัวบาน
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง น้ำตกม่อนหินไหล
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ สวนป่าอนุรักษ์น้ำรู
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ถ้ำดอกคำ
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ โบราณสถานวัดพระเจ้าล้านทอง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ดอยจอมหดน้ำตกแม่ละงอง
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง น้ำตกคนึงนาง
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง อ่างเก็บน้ำแม่วะ
เทศบาลตำบลป่าไหน่ อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม น้ำตกผาลาด
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง(ตามพระราชดำริ)ดอยม่อนล้าน
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม น้ำตกวังชมภู
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ถ้ำหลากลาน
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม น้ำตกผาตั้ง
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม พระธาตุจอมหิน
อบต.โหล่งขอด วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
อบต.โหล่งขอด น้ำตกตาดเหมย
อบต.โหล่งขอด วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง
อบต.เขื่อนผาก อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
อบต.เขื่อนผาก ถ้ำผาปูน
อบต.เขื่อนผาก หนองเหียง
อบต.แม่แวน จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋บน
อบต.แม่แวน โครงการหลวงแม่ปูนหลวง
อบต.แม่แวน น้ำตกตาดยาว
อบต.แม่แวน ประตูผา
อบต.สันทราย ถ้ำผาแดง
อบต.สันทราย น้ำพุร้อนบ้านหนองครก
อบต.สันทราย น้ำตกห้วยป่าพลู