องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองต้นเปา บ้านต้นเปา
เทศบาลเมืองต้นเปา วัดพระป้าน
เทศบาลเมืองต้นเปา บ้านบ่อสร้าง
เทศบาลตำบลสันกำแพง บ้านเบญจวรรณ (เทียนหอม)
เทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์วัฒนธรรมบ้านสันก้างปลา
เทศบาลตำบลสันกำแพง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จำกัด (ศูนย์เศรษฐกิจชุมชน)
เทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ข่วงสันกำแพง
เทศบาลตำบลสันกำแพง วัดโรงธรรมสามัคคี (วัดและโบราณสถาน)
เทศบาลตำบลสันกำแพง พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตคนเมืองในอดึต
เทศบาลตำบลสันกำแพง ถนนคนเดิน ในโครงการสันกำแพงสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม
เทศบาลตำบลสันกำแพง พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำแสน
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดสันมะแปบ
เทศบาลตำบลแม่ปูคา ลำน้ำแม่ปูคา
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดปูคาใต้
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดอารามใหม่สิริมงคล
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดปูคาเหนือ
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดปงป่าเอื้อง
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดป่าสักน้อย
เทศบาลตำบลบวกค้าง วัดบวกค้าง
เทศบาลตำบลบวกค้าง ของดีบ้านเฮา
เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านจ๊างนัก
เทศบาลตำบลบวกค้าง ผ้าฝ้ายนิตยา
เทศบาลตำบลออนใต้ หนองพญาพรม
เทศบาลตำบลออนใต้ วัดป่าตึง
เทศบาลตำบลออนใต้ ป่าชุมชนบ้านแพะ
เทศบาลตำบลออนใต้ วัดเชียงแสน
เทศบาลตำบลออนใต้ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน
เทศบาลตำบลสันกลาง วัดบ้านมอญ
เทศบาลตำบลห้วยทราย วรางค์ภรณ์ โฮมสเตย์
เทศบาลตำบลห้วยทราย ป่าดงปงไหว
เทศบาลตำบลห้วยทราย วัด
เทศบาลตำบลห้วยทราย สินค้า OTOP
เทศบาลตำบลห้วยทราย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก
เทศบาลตำบลห้วยทราย ศูนย์หัตถกรรมบ้านหม้อ
อบต.แช่ช้าง วัดพระธาตุดอยงู
อบต.สันกำแพง วัดป่าแดง