องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองต้นเปา วัดพระป้าน
เทศบาลเมืองต้นเปา บ้านต้นเปา
เทศบาลเมืองต้นเปา บ้านบ่อสร้าง
เทศบาลตำบลสันกำแพง วัดโรงธรรมสามัคคี (วัดและโบราณสถาน)
เทศบาลตำบลสันกำแพง ถนนคนเดิน ในโครงการสันกำแพงสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม
เทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์วัฒนธรรมบ้านสันก้างปลา
เทศบาลตำบลสันกำแพง พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำแสน
เทศบาลตำบลสันกำแพง พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตคนเมืองในอดึต
เทศบาลตำบลสันกำแพง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จำกัด (ศูนย์เศรษฐกิจชุมชน)
เทศบาลตำบลสันกำแพง บ้านเบญจวรรณ (เทียนหอม)
เทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ข่วงสันกำแพง
เทศบาลตำบลแม่ปูคา ลำน้ำแม่ปูคา
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดสันมะแปบ
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดปงป่าเอื้อง
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดปูคาเหนือ
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดป่าสักน้อย
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดปูคาใต้
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดอารามใหม่สิริมงคล
เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านจ๊างนัก
เทศบาลตำบลบวกค้าง วัดบวกค้าง
เทศบาลตำบลบวกค้าง ของดีบ้านเฮา
เทศบาลตำบลบวกค้าง ผ้าฝ้ายนิตยา
เทศบาลตำบลออนใต้ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน
เทศบาลตำบลออนใต้ วัดป่าตึง
เทศบาลตำบลออนใต้ ป่าชุมชนบ้านแพะ
เทศบาลตำบลออนใต้ หนองพญาพรม
เทศบาลตำบลออนใต้ วัดเชียงแสน
เทศบาลตำบลสันกลาง วัดบ้านมอญ
เทศบาลตำบลห้วยทราย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก
เทศบาลตำบลห้วยทราย วัด
เทศบาลตำบลห้วยทราย ศูนย์หัตถกรรมบ้านหม้อ
เทศบาลตำบลห้วยทราย วรางค์ภรณ์ โฮมสเตย์
เทศบาลตำบลห้วยทราย ป่าดงปงไหว
เทศบาลตำบลห้วยทราย สินค้า OTOP
อบต.แช่ช้าง วัดพระธาตุดอยงู
อบต.สันกำแพง วัดป่าแดง