องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองต้นเปา บ้านต้นเปา
เทศบาลเมืองต้นเปา วัดพระป้าน
เทศบาลเมืองต้นเปา บ้านบ่อสร้าง
เทศบาลตำบลสันกำแพง วัดโรงธรรมสามัคคี (วัดและโบราณสถาน)
เทศบาลตำบลสันกำแพง บ้านเบญจวรรณ (เทียนหอม)
เทศบาลตำบลสันกำแพง ถนนคนเดิน ในโครงการสันกำแพงสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม
เทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ข่วงสันกำแพง
เทศบาลตำบลสันกำแพง พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำแสน
เทศบาลตำบลสันกำแพง พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตคนเมืองในอดึต
เทศบาลตำบลสันกำแพง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จำกัด (ศูนย์เศรษฐกิจชุมชน)
เทศบาลตำบลสันกำแพง เฮือนไทเขินบ้านสันก้างปลา
เทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์วัฒนธรรมบ้านสันก้างปลา
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดปูคาเหนือ
เทศบาลตำบลแม่ปูคา ลำน้ำแม่ปูคา
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดสันมะแปบ
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดอารามใหม่สิริมงคล
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดป่าสักน้อย
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดปงป่าเอื้อง
เทศบาลตำบลแม่ปูคา วัดปูคาใต้
เทศบาลตำบลบวกค้าง วัดบวกค้าง
เทศบาลตำบลบวกค้าง ของดีบ้านเฮา