องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหางดง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลตำบลหางดง
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
อบต.ขุนคง ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย
อบต.ขุนคง วัดพระธาตุหนองโขง (วงศ์เมธา)
อบต.ขุนคง ศาลารวมใจบ้านขุนคงหลวง
อบต.ขุนคง วัดขุนคงหลวง
อบต.ขุนคง ศูนย์หัตถกรรมไม่แกะสลักบ้านถวายสองฝั่งคลอง
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว วัดละโว้
เทศบาลตำบลหนองควาย วัดอินทราวาส
เทศบาลตำบลหนองควาย ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
เทศบาลตำบลหนองควาย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เทศบาลตำบลหนองควาย บ้านไร่กองขิง
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง พระเจ้านั่งโก๋น
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง วิหารวัดหางดง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา วัดพระธาตุดอยถ้ำ
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา วัดเวียงด้ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา วัดเขตคิชฌาวาส
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา วัดศาลา
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา วัดจำปาลาว
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา วัดนิลประภา
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เกษตรผสมผสาน
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา กลุ่มสายใยรักบ้านบ่อ
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อุทยานแห่งชาติออบขาน
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หมู่บ้านประดับดาวบ้านแพะขวาง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา วัดอุโบสถ(แสนตอ)
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวนป่า ไร่นาผสม
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา วัดเอรัณฑวัน
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง
เทศบาลตำบลบ้านปง โครงการหลวงทุ่งเริง
เทศบาลตำบลบ้านปง สวนสาธิตพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน
เทศบาลตำบลบ้านปง ดอยหัวโท
เทศบาลตำบลบ้านปง ออบหลวงแม่ปาน
เทศบาลตำบลบ้านปง น้ำตกตาดครก
เทศบาลตำบลบ้านปง น้ำตกศรีสังวาลย์
เทศบาลตำบลบ้านปง ถ้ำห้วยผึ้ง
เทศบาลตำบลบ้านปง น้ำตกตาดย้อย
เทศบาลตำบลบ้านปง วัดพระธาตุศรีเมืองปง
เทศบาลตำบลบ้านปง ถ้ำตั๊กแตน
อบต.สบแม่ข่า ริมฝั่งแม่น้ำปิง