องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลอมก๋อย วัดแสนทอง
อบต.ยางเปียง สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย
อบต.ยางเปียง วัดบ้านหลวง
อบต.ยางเปียง วัดบ้านยางเปียง
อบต.สบโขง สถานีเกษตรพื้นที่สูงดอยแบแล
อบต.สบโขง จุดชมวิวบนยอดดอยหนองสระ