องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลอมก๋อย วัดแสนทอง
อบต.ยางเปียง สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย
อบต.ยางเปียง วัดบ้านหลวง
อบต.ยางเปียง วัดบ้านยางเปียง
อบต.สบโขง สถานีเกษตรพื้นที่สูงดอยแบแล
อบต.สบโขง จุดชมวิวบนยอดดอยหนองสระ
อบต.สบโขง น้ำตกตะกอคะ
อบต.สบโขง น้ำตกวังควายเผือก
อบต.สบโขง วัดพระธาตุหนองสระ
อบต.สบโขง น้ำตกแม่หลอง
อบต.นาเกียน น้ำตกอุพะโท๊ะคู
อบต.ม่อนจอง วัดจอมหมอก
อบต.ม่อนจอง ศูนย์ปฏิบัติการนางนอน
อบต.ม่อนจอง ดอยม่อนจอง
อบต.แม่ตื่น วัดจอมแจ้ง
อบต.แม่ตื่น น้ำตกแม่ตื่นน้อย
อบต.แม่ตื่น วัดโฆ๊ะพะโด้
อบต.แม่ตื่น น้ำตกขุนตื่นน้อย
อบต.แม่ตื่น น้ำตกเชอร์ปร้อโกร
อบต.แม่ตื่น น้ำตกบ้านซอแอะ
อบต.แม่ตื่น น้ำตกทีกอเล
อบต.แม่ตื่น น้ำตกทุ่งต้นงิ้ว
อบต.อมก๋อย น้ำตกโป่งดิน
อบต.อมก๋อย หน่วยการจัดการต้นน้ำห้วยจิโน
อบต.อมก๋อย อ่างเก็บน้ำบ้านดง