องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ศาลเจ้าพ่อแสนหลวง
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง สถานีรถไฟ
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง สวนสุขภาพ
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดต้นเหียว
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนคนเดินยางเนิ้ง
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดพระนอนป่าเก็ดถี่
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดแสนหลวง
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ต้นยางใหญ่ ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ยุ้งข้าวล้านนา
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง วัดสันคือ
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ถนนสายต้นยาง
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง โบราณสถานวัดบ่อน้ำทิพย์
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง วัดเชียงแสน
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง วัดกองทราย
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง วัดอุโบสถ
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง วัดดอนจืน
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง วัดผางยอย
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง วัดพระนอนหนองผึ้ง
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง วัดป่าแคโยง
เทศบาลตำบลชมภู วังมัจฉาพญาชมภู
เทศบาลตำบลชมภู วัดศรีดอนมูล
เทศบาลตำบลขัวมุง วัดป่าเดื่อ
เทศบาลตำบลขัวมุง วัดอุทุมพราราม
เทศบาลตำบลขัวมุง วัดไร่ดงพุทธาราม
เทศบาลตำบลขัวมุง วัดหัวดง
เทศบาลตำบลขัวมุง วัดขัวมุง
เทศบาลตำบลขัวมุง วัดศรีมูลเรือง
เทศบาลตำบลขัวมุง วัดปากเหมือง
เทศบาลตำบลท่ากว้าง กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว
เทศบาลตำบลท่าวังตาล เวียงกุมกาม
เทศบาลตำบลท่าวังตาล เวียงกุมกาม
เทศบาลตำบลท่าวังตาล เวียงกุมกาม
เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ
เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ วัดสันทรายมหาวงศ์
เทศบาลตำบลป่าบง หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่