องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เมืองแหง น้ำตกแม่หาด
อบต.เมืองแหง วัดห้วยหก
อบต.เมืองแหง วัดเวียงแหง
อบต.เมืองแหง จุดชมวิว
อบต.เมืองแหง ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนรศวรมหาราช
อบต.เมืองแหง น้ำตกห้วยละ
อบต.เมืองแหง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ
อบต.เมืองแหง สถานธรรมปลีกวิเวก
อบต.เมืองแหง พระธาตุปุกกู่ข้าว
อบต.เปียงหลวง ศาลเจ้าเงิน
อบต.เปียงหลวง น้ำตกน้ำแตง
อบต.เปียงหลวง วัดฟ้าเวียงอินทร์
อบต.เปียงหลวง สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม
อบต.เปียงหลวง น้ำตกหลักแต่ง
เทศบาลตำบลแสนไห น้ำตกแม่ลาด
เทศบาลตำบลแสนไห ดอยดำ
เทศบาลตำบลแสนไห พระบรมธาตุแสนไห