องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลไชยปราการ ไหว้สาครูบาคำเหมย
เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านไม้หอมฮิโนกิ
เทศบาลตำบลไชยปราการ ชนเผ่าปกาเกอญอ
เทศบาลตำบลไชยปราการ อ่างเก็บน้ำธรรมชาติห้วยบง
เทศบาลตำบลหนองบัว โป่งน้ำร้อนบ้านใหม่หนองบัว
เทศบาลตำบลหนองบัว จุดชมวิวฉุยถั่ง
เทศบาลตำบลหนองบัว หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน (ภูแสนดาว)
เทศบาลตำบลหนองบัว วัดพระเจ้าพรหมมหาราช
อบต.แม่ทะลบ อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง
อบต.ศรีดงเย็น น้ำรูเคียน
อบต.ศรีดงเย็น อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
อบต.ศรีดงเย็น กาดเมืองผี
อบต.ศรีดงเย็น ป่าพันปี
อบต.ศรีดงเย็น ถ้ำตับเตา (ถ้ำมืด,ถ้ำแจ้ง)