องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลไชยปราการ อ่างเก็บน้ำธรรมชาติห้วยบง
เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านไม้หอมฮิโนกิ
เทศบาลตำบลไชยปราการ ชนเผ่าปกาเกอญอ
เทศบาลตำบลไชยปราการ ไหว้สาครูบาคำเหมย
เทศบาลตำบลหนองบัว โป่งน้ำร้อนบ้านใหม่หนองบัว
เทศบาลตำบลหนองบัว จุดชมวิวฉุยถั่ง
เทศบาลตำบลหนองบัว วัดพระเจ้าพรหมมหาราช
เทศบาลตำบลหนองบัว หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน (ภูแสนดาว)
อบต.แม่ทะลบ อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง
อบต.ศรีดงเย็น กาดเมืองผี
อบต.ศรีดงเย็น ถ้ำตับเตา (ถ้ำมืด,ถ้ำแจ้ง)
อบต.ศรีดงเย็น ป่าพันปี
อบต.ศรีดงเย็น น้ำรูเคียน
อบต.ศรีดงเย็น ฮิโนกิแลนด์
อบต.ศรีดงเย็น อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา