องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.แจ่มหลวง ดอยโป่งกา
อบต.แจ่มหลวง น้ำตกโป่งสะแยง
อบต.แจ่มหลวง โครงการพระราชดำริบ้านเสาแดง
อบต.บ้านจันทร์ น้ำตกห้วยฮ่อม
อบต.บ้านจันทร์ ออป.วัดจันทร์
อบต.แม่แดด ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อบต.แม่แดด บ้านบูเดอช่า