องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่ตืน วัดบ้านแม่ตืน
เทศบาลตำบลวังดิน วัดพระธาตุดวงเดียว
เทศบาลตำบลวังดิน วัดพระธาตุห้าดวง
เทศบาลตำบลวังดิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลี้
เทศบาลตำบลวังดิน อนุสาวรีย์สามครูบา
เทศบาลตำบลดงดำ วังขมิ้น
เทศบาลตำบลดงดำ พระธาตุจอมสวรรค์
เทศบาลตำบลดงดำ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
เทศบาลตำบลลี้ ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลลี้
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ป่านกยูง
เทศบาลตำบลศรีวิชัย อ่างเก็บนน้ำแม่ป้อกใน,น้ำตก
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ถ้ำผาแดง
เทศบาลตำบลศรีวิชัย วัดบ้านปาง
เทศบาลตำบลศรีวิชัย อ่าง