องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่เมาะ ทุ่งดอกบัวตอง
เทศบาลตำบลแม่เมาะ ภุเขาไฟจำป่าแดด
เทศบาลตำบลแม่เมาะ แผ่นดินหวิด
เทศบาลตำบลแม่เมาะ ศาลาชมวิวแม่เมาะ
อบต.นาสัก วัดถ้ำดาบส
อบต.นาสัก ทะเลสาบนาสัก
อบต.นาสัก ห้วยคะนึน
อบต.นาสัก วัดถ้ำอินเนรมิต
อบต.นาสัก อ่างเก็บน้ำแม่จาง
อบต.สบป้าด ถ้ำแม่เติ๋น
อบต.สบป้าด สุสานหอยขมน้ำจืด ๑๓ ล้านปีที่ สบป้าด
อบต.จางเหนือ พระพุทธบาทนางอย
อบต.จางเหนือ ถ้ำแต้ว
อบต.บ้านดง อาคารศึกษาทางโบราณคดี
อบต.บ้านดง สุสานหอย
อบต.บ้านดง ภาพเขียนโบราณ
อบต.บ้านดง แหล่งท่องเที่ยวดอยผาก้าน
อบต.บ้านดง ศาลเจ้าพ่อประตูผา
อบต.บ้านดง วัดพระบาทนารอง