องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหลวงใต้ วัดม่อนทรายนอน
อบต.บ้านโป่ง หนองน้ำบึงบัว
อบต.บ้านโป่ง พระธาตุวัดบ้านโป่ง
อบต.บ้านโป่ง ถ้ำราชพฤกษ์
อบต.บ้านโป่ง น้ำออกรู
อบต.ปงเตา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า
อบต.ปงเตา ถ้ำบ้านขุนแหง
อบต.ปงเตา น้ำตกตาดแม่หิน
อบต.ปงเตา ป่าต้นแบบห้วยแม่หิน
อบต.นาแก น้ำตกห้วยต้นงุ้น
อบต.นาแก อนุสรณ์สถาน สถานที่สิ้นพระชนม์ พ่อขุนงำเมือง
อบต.นาแก หมู่บ้านชาวเขา (ชนเผ่าอาข่า)
อบต.นาแก หมู่บ้านชาวเขา (ชนเผ่ากระเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ)
อบต.บ้านร้อง พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง
อบต.บ้านหวด วัดจองคำ
อบต.บ้านหวด อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
อบต.บ้านหวด ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 ลำปาง (บ้านแมลงลำปาง)
อบต.บ้านหวด ศาลเจ้าพ่อประตูผา
อบต.บ้านหวด ภาพเขียนสีโบราณ
อบต.บ้านอ้อน น้ำตกแม่แก้
อบต.บ้านอ้อน ภาพเขียนสีโบราณ
อบต.บ้านอ้อน หล่มภูเขียว
อบต.บ้านอ้อน น้ำตกเกาฟุ๊
อบต.บ้านอ้อน ถ้ำราชพฤกษ์
อบต.แม่ตีบ จุดชมวิวหล่มด้ง
อบต.แม่ตีบ วัดพระธาตุทรายเหงา
อบต.แม่ตีบ อ่างเก็บน้ำเหมืองแร่เก่า
อบต.แม่ตีบ โป่งน้ำร้อนแม่ตีบ