องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหลวงใต้ วัดม่อนทรายนอน
อบต.บ้านโป่ง น้ำออกรู
อบต.บ้านโป่ง ถ้ำราชพฤกษ์
อบต.บ้านโป่ง หนองน้ำบึงบัว
อบต.บ้านโป่ง พระธาตุวัดบ้านโป่ง
อบต.ปงเตา ป่าต้นแบบห้วยแม่หิน