องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม วัดศรีหลวง
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม สวนสาธารณะเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
เทศบาลตำบลบ้านสา หมู่บ้านสำเภาทอง
อบต.แจ้ห่ม วัดผาแดงหลวง
อบต.แจ้ห่ม ไร่ทรัพย์หมื่นแสน
อบต.แจ้ห่ม อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า
อบต.แม่สุก วัดถ้ำผ่าช่อ
อบต.แม่สุก วัดพระธาตุดอยเต่า
อบต.แม่สุก อ่างเก็บน้ำห้วยหอย
อบต.แม่สุก อ่างเก็บน้ำห้วยแหน
อบต.วิเชตนคร อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ
อบต.วิเชตนคร วัดอักโขชัยคีรี
อบต.วิเชตนคร วัดเฉลิมพระเกียรติ
อบต.ปงดอน เขื่อนกิ่วคอหมา
อบต.เมืองมาย เขื่อนกิ่วลม(รีสอร์ทวังแก้ว)