องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเวียงมอก อ่างเก็บน้ำแม่มอก
เทศบาลตำบลเวียงมอก กำแพงหอรบ
เทศบาลเมืองล้อมแรด วัดเวียง
เทศบาลเมืองล้อมแรด วัดอุุมลอง
เทศบาลเมืองล้อมแรด วัดท่านาง
เทศบาลเมืองล้อมแรด สวนสาธารณะเมืองเถิน
เทศบาลเมืองล้อมแรด วัดล้อมแรด
เทศบาลตำบลเถินบุรี วัดพระธาตุดอยแดง
เทศบาลตำบลเถินบุรี คือเวียงหรือหนองหลวง
เทศบาลตำบลเถินบุรี วัดพระธาตุดอยป่าตาล
เทศบาลตำบลเถินบุรี วัดพระบาทนาเกลือ
เทศบาลตำบลเถินบุรี วัดศิลาวารี
เทศบาลตำบลแม่มอก ถ้ำสัตบรรณ
เทศบาลตำบลแม่มอก น้ำตกหัวน้ำ
อบต.แม่ถอด ถ้ำแม่แก่ง
อบต.แม่ถอด แก้วโป่งขาม อีญมณีศักสิทธิ์
อบต.แม่ถอด ถ้ำผาขัน
อบต.แม่ถอด วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
อบต.แม่วะ ถ้ำช้าง
อบต.แม่วะ ถ้ำน้ำบ่อแก้ว
อบต.แม่วะ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่วะ
อบต.แม่วะ ถ้ำเจดีย์
อบต.แม่วะ ถ้ำจาว