องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเวียงมอก กำแพงหอรบ
เทศบาลตำบลเวียงมอก อ่างเก็บน้ำแม่มอก
เทศบาลเมืองล้อมแรด วัดล้อมแรด
เทศบาลเมืองล้อมแรด สวนสาธารณะเมืองเถิน
เทศบาลเมืองล้อมแรด วัดท่านาง
เทศบาลเมืองล้อมแรด วัดอุุมลอง
เทศบาลเมืองล้อมแรด วัดเวียง
เทศบาลตำบลเถินบุรี วัดศิลาวารี
เทศบาลตำบลเถินบุรี วัดพระธาตุดอยแดง
เทศบาลตำบลเถินบุรี คือเวียงหรือหนองหลวง
เทศบาลตำบลเถินบุรี วัดพระธาตุดอยป่าตาล
เทศบาลตำบลเถินบุรี วัดพระบาทนาเกลือ
เทศบาลตำบลแม่มอก น้ำตกหัวน้ำ
เทศบาลตำบลแม่มอก ถ้ำสัตบรรณ
อบต.แม่ถอด ถ้ำผาขัน
อบต.แม่ถอด ถ้ำแม่แก่ง
อบต.แม่ถอด วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
อบต.แม่ถอด แก้วโป่งขาม อีญมณีศักสิทธิ์
อบต.แม่วะ ถ้ำจาว
อบต.แม่วะ ถ้ำเจดีย์
อบต.แม่วะ ถ้ำช้าง
อบต.แม่วะ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่วะ
อบต.แม่วะ ถ้ำน้ำบ่อแก้ว