องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว วัดป่าตันหลวง
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว วัดนาคตหลวง
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว วัดพระธาตุดอยพระฌาน
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ่างเก็บน้ำบ้านหนอง
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ดอยแก้ว
เทศบาลตำบลแม่ทะ ภาพจิตรกรรมโบสถ์วัดท่าแหน
เทศบาลตำบลแม่ทะ ผาคอกหินฟู
เทศบาลตำบลสิริราช น้ำตกห้วยอ้อ
เทศบาลตำบลสิริราช ถ้ำแจ้ง
เทศบาลตำบลนาครัว วัดถ้ำพระสบาย
เทศบาลตำบลนาครัว จุดชมวิวลำน้ำจาง
เทศบาลตำบลนาครัว วัดบ้านหลุก
เทศบาลตำบลนาครัว ลานชุมชนหัตถกรรมบ้านหลุก
อบต.หัวเสือ พระธาตุเกษแก้วจุฬามณี
อบต.หัวเสือ สวนสมุนไพร
อบต.หัวเสือ สวนธรรมชาติสนสามใบ
อบต.หัวเสือ ฝายแม้ว
อบต.ดอนไฟ ฝายน้ำล้นห้วยแม่สะเปา
อบต.ดอนไฟ วัดพระเจ้าทันใจ
อบต.บ้านกิ่ว น้ำตกห้วยแม่อิบ
อบต.บ้านบอม ดอยม่อนธาตุ
อบต.บ้านบอม อ่างเก็บน้ำแม่วะ
อบต.บ้านบอม วัดพระบาทแม่ไทย
อบต.บ้านบอม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กอง
อบต.วังเงิน หมู่บ้าน OTOP
อบต.วังเงิน น้ำตกแม่ม้า
อบต.วังเงิน วัดพระธาตุสันดอน (สะพานบุญ)