องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.นายาง อุทยานแห่งชาติดอยจง
อบต.แม่กัวะ อ่างเก็บน้ำแม่ทาน
อบต.สบปราบ หนองบัว
อบต.สบปราบ บ่อโข้ง